O mnie

Nazywam się Mateusz Popiel i jestem doktorem nauk prawnych (UJ). Jestem także absolwentem Lincoln Junior – Senior High School (USD 298), Lincoln, Kansas, USA (2008), I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu (2009) oraz autorem licznych prac naukowych, naukowo-dydaktycznych i popularyzatorskich z różnych dziedzin prawa (m. in. prawo karne materialne i procesowe, czy prawo konstytucyjne). Przez lata pracowałem jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, a następnie w kilku wiodących krakowskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

W latach 2009-14 studiowałem Prawo (stacjonarne, studia jednolite magisterskie) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już na III roku studiów (rok akademicki 2011/12) prowadziłem zajęcia dla studentów prawa z przedmiotu Prawo konstytucyjne oraz z przedmiotu Prawo karne materialne w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Także na III roku byłem uczestnikiem proseminarium z Prawa konstytucyjnego prowadzonego przez prof. dr hab. Pawła Sarneckiego oraz proseminarium z Procesu karnego prowadzonego przez dr hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ. Na IV roku byłem laureatem wydziałowego konkursu przedmiotowego z przedmiotu Prawo karne materialne – część szczególna organizowanego przez Katedrę Prawa Karnego WPiA UJ wespół z Sekcją prawa karnego TBSP UJ. Także na IV roku ukończyłem Szkołę Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzoną we współpracy z The Catholic University of America Columbus School of Law, Washington D.C, USA. W toku studiów trzykrotnie (III-V rok) byłem stypendystą Stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów za wyniki w nauce. Byłem także członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UJ kadencji 2013-15. Moja praca magisterska „Relacja zasady kontradyktoryjności i zasady prawdy materialnej w świetle polskiego prawa procesowego i nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r.” napisana została pod opieką prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego, a recenzowana była przez dr hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ i została obroniona na ocenę bardzo dobrą (ogólna ocena studiów – bardzo dobry).

W latach 2014-18 odbyłem stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na II i III roku prowadziłem ćwiczenia z przedmiotu Proces karny dla studentów studiów stacjonarnych na WPiA UJ (II semestry, 60 godzin). Z kolei na III i IV roku studiów doktoranckich współprowadziłem (wespół z prof. dr hab. Piotrem Hofmańskim, dr hab. Andrzejem Światłowskim, prof. UJ oraz dr Pawłem Czarneckim) zajęcia (wykłady oraz egzaminy) w języku angielskim dla studentów programu ERASMUS+ na WPiA UJ z przedmiotu Criminal Justice System in Poland. Na II roku studiów doktoranckich byłem stypendystą stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów studiów doktoranckich oraz stypendium projakościowego. Moja dysertacja doktorska „Międzyczasowa problematyka zmiany ustawy karnoprocesowej” napisana została pod opieką dr hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ i dr Pawła Czarneckiego (promotor pomocniczy), recenzowana była przez prof. dr hab. A. Sakowicza i dr hab. D. Świeckiego, prof. UŁ.

W latach 2021-23 studiowałem Administrację (stacjonarne Studia Uzupełniające Magisterskie – studia II stopnia) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moja praca magisterska „Kontrola konstytucyjności prawa w systemie common law i w systemie prawa stanowionego na przykładzie amerykańskiego Sądu Najwyższego i polskiego Trybunału Konstytucyjnego” napisana została pod opieką dr hab. Grzegorza Kucy, prof. UJ, a recenzowana była przez dr hab. Andrzeja Kuliga, prof. UJ i została obroniona na ocenę bardzo dobrą (ogólna ocena studiów – bardzo dobry).

Publikacje naukowe i naukowo – dydaktyczne

 1. M. Popiel, „Ławnicy, czyli udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”, [w:] E. Grzęda, J. Machlańska (red.), „Węzłowe zagadnienia współczesnego prawa karnego”, Kraków 2013, s. 77-95.
 2. M. Popiel, „Ewolucja międzynarodowego sądownictwa karnego”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 3/2014 (16), s. 77-96. LINK
 3. M. Popiel, „Fruit of the poisonous tree doctrine in Anglo-American and Polish legal systems”, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), „Katalog dowodów w postępowaniu karnym”, Warszawa 2014, s. 43-52.
 4. M. Popiel, „Kontradyktoryjność postępowania a udział sądu w dotarciu do prawny materialnej”, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), „Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r.”, Warszawa 2015, s. 40-50.
 5. M. Popiel, P. Szczepanek (współautor), „Prawo do jednokrotnego ukarania (ne bis in idem), a ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia, lub wolności seksualnej innych osób”, [w:] K. B. Łevchenko, A. O. Lyash, P. Czarnecki (red.), „Prava ljudini ponad use” (pl. „Prawa człowieka ponad wszystko”), Ternopil 2015, s. 29-39.
 6. M. Popiel, „Dział I. Przepisy wstępne”, [w:] P. Czarnecki (red.), „Proces karny”, wyd. I, Kraków 2016, s. 12-19, 144-147.
 7. M. Popiel, Konferencja „Intertemporalne zagadnienia nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”, Państwo i Prawo 2016, nr 7, s. 115-116. LINK
 8. M. Popiel Konferencja „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione”, Wisła 10-12 marca 2016 r., Palestra 2016, nr 7-8, s. 256-258. LINK
 9. M. Popiel, „Model postępowania przed Trybunałem Stanu i Sejmową komisją śledczą”, [w:] red. P. Czarnecki, „Postępowanie karne a inne postępowania represyjne”, Warszawa 2016, s. 229-241. LINK
 10. M. Popiel, „Kasacja nadzwyczajna jako wyłom w zasadzie trójpodziału władzy”, [w:] P. Czarnecki, M. Nowak (red.), „Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia”, Kraków 2016, s. 274-288.
 11. M. Popiel, Konferencja „Odwrócenie wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”, Kraków 1 kwietnia 2016 r., Państwo i Prawo 2017, nr 3, s. 132-133. LINK
 12. M. Popiel, Międzynarodowa konferencja „Old Problems, New Solutions. Change and Continuity in Criminal Law and Procedure”, Kraków 14-15 maja 2016 r., Palestra 2017, nr 1-2, s. 235-236. LINK
 13. M. Popiel, „Prawo łaski i abolicja indywidualna z perspektywy Kodeks postępowania karnego oraz judykatury”, Jurysta 2016, nr 12, s. 8-13.
 14. M. Popiel, M. Tokarska (współautor), „Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r. (sygn. I KZP 20/15)”, Palestra 2017, nr 1-2, s. 170-173. LINK
 15. M. Popiel, Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym”, Kraków, 9-11 marca 2017 r., Palestra 2017, nr 4, s. 135-136. LINK
 16. M. Popiel, „Dział I. Przepisy wstępne”, [w:] P. Czarnecki (red.), „Proces karny”, wyd. II, Kraków 2018, s. 16-24, 170-174.
 17. M. Popiel, P. Czarnecki (współautor), “The rights and obligations of the injured person in the Polish criminal procedure against international standards”, Journal of the South Regional Center of National Academy of Legal Sciences of Ukraine 2019, nr 18, s. 150-157. LINK
 18. M. Popiel, Hasła: „przejęcie i przekazanie wykonania orzeczenia (współautor A. Światłowski), “rażąca niesprawiedliwość orzeczenia”, „rozprawa apelacyjna”, „ugoda sądowa w sprawach karnych”, „wyłączenie ławnika”, [w:] P. Hofmański, P. Kruszyński, B. Sygit (red.), „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. XXI Prawo karne procesowe, Warszawa 2021.
 19. M. Popiel, „Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny w świetle badań aktowych”, [w:] A. Światłowski, P. Czarnecki (red.), „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?”, Warszawa 2021, s. 367-386. LINK
 20. M. Popiel, „Pokrzywdzony z zaburzeniami psychicznymi w świetle art. 51 KPK”, [w:] A. Światłowski, P. Czarnecki (red.), „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?”, Warszawa 2021, s. 413-424. LINK
 21. M. Popiel, „Pokrzywdzony w podeszłym wieku lub nieporadny”, [w:] A. Światłowski, P. Czarnecki (red.), „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?”, Warszawa 2021, s. 425-434. LINK
 22. M. Popiel, „Kontrola konstytucyjności prawa w systemie prawa stanowionego na przykładzie polskiego Trybunału Konstytucyjnego – zagadnienia wybrane”, [w:] E. Zając-Jakubiak, P. Zając, „Prawo w teorii i praktyce”, Poznań (oddane do druku).

Publicystyka i popularyzatorstwo

 1. M. Popiel, „Zawiercie też pielgrzymuje”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 1 (675), wrzesień 2009, s. 7;
 2. M. Popiel, „Pokolenie JP II… czyli wywiad z zespołem PIN”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 2 (676), październik 2009, s. 8;
 3. M. Popiel, “Dwie godziny do kultury”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 3 (677), listopad 2009, s. 6;
 4. M. Popiel, “Halloween, czyli skąd w Polsce i… Zawierciu staroceltyckie święto?”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 3 (677), listopad 2009, s. 7;
 5. M. Popiel, “Czy skazani jesteśmy na świąteczne korki?”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 3 (677), listopad 2009, s. 12;
 6. M. Popiel, “Czy prywatni przewoźnicy zlikwidują PKS?”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 3 (677), listopad 2009, s. 12;
 7. M. Popiel, “Ciężkie życie studenckie czyli trudne początki”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 3 (677), listopad 2009, s. 16;
 8. M. Popiel, “Ze szkła tworzone”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 4 (678), grudzień 2009, s. 3;
 9. M. Popiel, “Święta, święta…”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 4 (678), grudzień 2009, s. 6;
 10. M. Popiel, “Świąteczna tradycja za oceanem czyli Święto Dziękczynienia, Czarny Piątek oraz Boże Narodzenie w USA”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 4 (678), grudzień 2009, s. 7;
 11. M. Popiel, “Pechowy rok”, Gazeta zawierciańska Jura, nr 4 (678), grudzień 2009, s. 12.
 12. M. Popiel, „Prasa samorządowa Zawiercia” („Charakter prawny prasy samorządowej – kazus Zawiercia”), Kurier Zawierciański nr 31 (1.08.2014-7.08.2014), s. 6.

Udział w grantach badawczych

 • Współpracownik w grancie badawczym „Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych”, realizowanym pod kierunkiem dr Pawła Czarneckiego, a finansowanym w ramach grantów badawczych dla Młodej Kadry 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr projektu: K/DSC/002561 (2014 – 2015).
 • Współpracownik w grancie badawczym NCN z programu Opus 12 nr 2016/23/B/HS5/00437 „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?” realizowanym pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ (2017-2019).

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych

 1. M. Popiel, „Analiza Instrukcji Fryderyka Wilhelma dla Generalnego Dyrektorium z 1722 roku w odniesieniu do współczesnych zasad administracji na podstawie polskiej regulacji prawnej” – VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Regnare et administrare. Z dziejów ustroju i prawa administracyjnego”, Kraków 21-22 kwietnia 2012 r.
 2. M. Popiel, „Zasada kontradyktoryjności w świetle projektu nowelizacji k.p.k.” – Ogólnopolska Konferencja „Nauki penalne – wczoraj, dziś i jutro”, Białystok 10-11 grudnia 2012 r.
 3. M. Popiel, „Karnoprawne aspekty ustawy o bestiach, czyli ustawa z dn. 22 listopada 2013 r. jako odpowiedź polskiego ustawodawcy na karę śmierci” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Karnoprawne aspekty ochrony życia i zdrowia na tle innych dóbr prawnych”, Kraków 5-6.04.2014 r.
 4. M. Popiel, „Konstytucyjne aspekty nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r.” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo konstytucyjne jako fundament innych dziedzin prawa” Łódź, 24-25.04.2014 r.
 5. M. Popiel, „Zmiany w postępowaniu dowodowym. Dowody prywatne” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego – 1 lipca 2015 roku”, Katowice, 6.05.2014 r.
 6. M. Popiel, „Judicial review and Continental model of constitutional control” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sądy konstytucyjne – analiza porównawcza; kształt instytucjonalny, a potrzeba ich tworzenia”, Kraków, 16.05.2014 r.
 7. M. Popiel, „Kontradyktoryjny proces, a prawda materialna” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego…”, Lublin, 12.12.2014 r.
 8. M. Popiel, „Is there such a thing as a standard for vacatio legis in criminal procedure” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Old Problems, New Solutions. Change and Continuity in Criminal Law and Procedure”, Kraków, 14-15.05.2016 r.
 9. M. Popiel, „Zagadnienie aborcji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach karnych”, Kraków, 21.02.2024 r.
 10. M. Popiel, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie regulacji intertemporalnej w procesie karnym” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kamienie milowe orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych”, Kraków, 22.02.2024 r.

Moje zainteresowania to dobra książka, podróże, muzyka, polityka oraz sport. Zapraszam do kontaktu e-mailowego [popiel.mateusz(małpa)gmail.com] lub przez social media (Instagram – @mateusz.popiel oraz Facebook – @mateuszpopiel). Aktualizacja – 26.05.2024.