Prawo karne

Stalking i kradzież tożsamości (art. 190 kk)

Kolejnymi przestępstwami z części szczególnej Kodeksu karnego, które zostaną przeanalizowane jest stalking oraz kradzież tożsamości (art. 190a k.k.).

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Gdy jeszcze nie było tego przepisu, to stosowano tzw. „złośliwe niepokojenie” z art. 107 Kodeksu wykroczeń. W przekonaniu stalkera to on nie niepokoi złośliwie nikogo. Nękanie osoby może mieć postać SMS-ów, e-mail-i, czy połączeń telefonicznych, które to działanie istotnie narusza prywatność osoby pokrzywdzonej. Ważnym jest, żeby ustalić co to znaczy „wielokrotnie”? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i trzeba badać dany przypadek na przykładzie konkretnego stanu faktycznego. Przyjmuje się, że np. 3 razy (trzykrotne niepokojenie), to jest już spełnienie przesłanek ww. przepisu. Wzbudzanie u innej osoby poczucia zagrożenia, to jest poczucie zagrożenia tej konkretnej osoby.

Kradzież tożsamości (art. 190a § 2 k.k.) z kolei, to podszywanie się pod cudzą tożsamość. Możliwa zwłaszcza przy nowych technologiach (Internet). Podszycie się pod inną osobę musi dotyczyć osoby realnie istniejącej i chodzi o osobę fizyczną, bowiem trudno ścigać za wyrządzenie krzywdy kogoś, kto nie istnieje. Trzeba działać w celu wyrządzenia szkody – liczy się sam cel działania. Można stworzyć stronę (profil w mediach społecznościowych) z imieniem i nazwiskiem, ale z kontekstu będzie wiedziała osoba trzecia, że nie piszę to osoba podpisana.

Formą kwalifikowaną obu ww. przestępstw będzie skutek w postaci targnięcia się na życie osoby pokrzywdzonej (art. 190a § 2 k.k.). Oba ww. przestępstwa (stalking i kradzież tożsamości) są to tzw. przestępstwa wnioskowe, czyli ściganie na wniosek pokrzywdzonego.

Podobne tematy

Napisz komentarz

Email nie zostanie opublikowany.

error: Content is protected !!